Tulait Daily Devotional

Las Traim bilong Satan

March 05, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Las Traim bilong Satan
Show Notes

Ritim: Matyu 27:32-44 

Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. Em i king bilong Israel. Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em. – Matyu 27:42 

Jisas i hangamap pinis long diwai kros. Rot bilong bihainim tok bilong God i kisim em i go long dispela rot bilong pen na hevi. Em i kamap long las hap bilong dispela pen na hevi, na em i taim nogut tru. 

Satan i wari nogut tru, tasol em i no redi long lus tingting long wok long pasim rot bilong God. Nogat, em i strong long mekim wok bilong em, tasol Holi Spirit i strong moa yet na em i no inap pinis long mekim wok bilong em. 

Satan i laik yusim Herot long kilim bebi Jisas. Satan yet i wok long traim Jisas long ples drai. Long Pita, Satan i wok long pasim dispela Mesaia long wokabaut long dispela rot i go long diwai kros. Na nau, taim Jisas i stap long diwai kros, Satan i wok yet long bagarapim wok bilong em. 

Olgeta manmeri i krai, “Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet!” Dispela tok i olsem poisen bilong bagarapim em. Ol i wok long daunim em, long grisim em, kain olsem ol liklik pikinini i wok long singaut long ol arapela pikinini, “Goan; yu kam kisim mi! Yu kam kisim mi!” Na wantu ol i ranawe. 

Olgeta manmeri i grisim em moa yet: “Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em.” Olgeta manmeri i no klia tumas wanem samting ol i autim. Tasol God i save, na Satan i klia tru. Jisas i harim tok bilong Satan insait long dispela tok. 

Wanpela bikpela pait i stap namel long dispela samting. Ol ensel na ol dimon i klia tru long dispela, tasol olgeta manmeri i no save gut long dispela. Ol i no inap save tru long dispela sapos God i no opim ai na bel bilong ol. 

Na Jisas i stap long diwai kros na karim bikpela pen tru. 

Ol traim bilong Satan i strongpela tru; ol i hat tru. Pen bilong dispela traim i winim pen
 long han bilong Jisas taim ol i nilim em long diwai kros. Tasol em i no lusim diwai kros. Em i hangamap i stap. Jisas i klia long dispela: “Sapos mi laik kisim bek ol arapela, mi no inap kisim bek mi yet. Yu go baksait long mi, Satan!” 

Em i no ol dispela nil i holim Jisas i stap long diwai kros. Laikim tru bilong em yet i holim em. Litimapim nem bilong Bikpela! 

SAMPELA TINGTING 

Tok tenkyu long God na presim em bikos Jisas i no lusim diwai kros long wanem em i laikim yu tru!