Tulait Daily Devotional

Narapela Traim bilong Satan

March 04, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Narapela Traim bilong Satan
Show Notes

Ritim: Matyu 16:13-23 

Na Jisas i tanim na i tokim Pita olsem, “Satan, yu go baksait long mi!” – Matyu 16:23 

Ol dimon na spirit nogut tasol inap luksave long Jisas olsem King bilong dispela graun. Sampela taim ol man i luksave long em bikos God yet i helpim ol i mekim ol olsem. Spirit bilong God i helpim Simeon long save olsem bebi Jisas em i King bilong promis (Luk 2:27). Na ol saveman i kam long Betlehem bikos God yet i stiaim ol long go (Matyu 2). Na Pita tu i luksave long Jisas, tasol Papa God i bin tokim em olsem. 

Pita i autim dispela tok long Jisas: “Yu dispela man God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Yu Pikinini bilong God i gat laip.” Na dispela tok bilong Pita i kamap olsem bikpela tok tru long sios bilong God long olgeta taim. 

Na taim Pita i autim dispela tok, Jisas i stat long tokim ol disaipel olsem em i mas i go long Jerusalem, na em i mas karim planti pen long han bilong ol hetman wantaim ol bikpris na ol saveman bilong lo. Na wantu Satan i kirap na mekim wok, bikos Satan em i save olsem dispela King bai kisim bek ol lain bilong em long rot bilong pen na hevi. 

Satan inap yusim ol king nogut (olsem Herot, taim em i kilim ol pikinini man i no winim 2-pela Krismas yet long Betlehem) long mekim wok nogut bilong em, tasol em inap yusim ol poro bilong Jisas tu. Long hia Pita yet, dispela man i autim dispela bikpela tok tru, em i kamap olsem wokboi bilong Satan. 

Em i tok, “Bikpela, nogat tru. Dispela samting i no inap kamap long yu.” Pita i ting olsem dispela King i no inap bungim pen na hevi long kisim bek ol lain bilong em. Tasol long hia Pita i olsem mausman bilong Satan. Satan i save olsem pawa bilong em yet i wok long lus, taim Krais i redim em yet long bihainim tok bilong God inap long dai bilong em yet. 

Jisas i tok, “Satan, yu go baksait long mi. Yu laik pasim rot bilong mi. Yu no bihainim tingting bilong God. Nogat. Yu bihainim tingting bilong ol man tasol.” I no gat wanpela man, maski em i poro o em i birua bilong Jisas, inap pasim em long wokabaut long dispela rot bilong bihainim tok bilong God. 

SAMPELA TINGTING 

Satan i save grisim yu olsem wanem long lusim dispela rot bilong bihainim tok bilong God?