Tulait Daily Devotional

Dispela King

March 01, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela King
Show Notes

Ritim: Buk Song 72:1-11 

Nupela pikinini em king bilong ol Juda, em i stap we? – Matyu 2:2 

Dispela King bilong Israel, dispela king bilong promis, em i stap olsem wanpela wokboi nating long dispela graun na em i dai olsem wanpela man nogut. Em i narakain samting tru, na sapos yumi tingting gut long dispela, bai yumi kirap nogut. Na tu, dispela gutnius long ol pen na bel hevi bilong dispela king, bai i kliaim sampela samting long laip bilong yumi
 ol lain i bilip long Jisas Krais. Tude, ol dispela lain bilong dispela king i mas karim bel hevi na pen bilong dispela king tu. 

Long helpim yumi klia gut long dispela bikpela samting long gutnius, em bai i gutpela sapos yumi klia gut long ol king bilong bipo tru. Tude, yumi no save gut long pawa na ona bilong ol king bilong bipo. Long bipo ol man ol i stap liklik tru long ai bilong ol king, olsem ol i samting nating tasol. Long taim bipo i olsem ol king i no man tru – ol i olsem wanpela god. 

Na taim yumi klia long dispela, em bai helpim yumi long klia olsem Jisas em i King, na dispela em i bikpela samting stret. Olpela Testamen i pulap long ol promis long dispela strongpela king stret bai i kam, na Nupela Testamen i pulap stret long gutnius bilong Jisas Krais, em i dispela stretpela na gutpela king tru. 

Na sapos Jisas em i dispela king olsem Buk Song 72 i mekim promis long em, bilong wanem long Nupela Testamen yumi no inap ritim stori long ol bosman na olgeta lain long olgeta kantri bilong dispela graun i brukim skru na lotuim em? Nogat – yumi klia – pastaim ol i hangamapim dispela King Jisas long diwai kros, na bihain em i go antap long heven na sindaun long sia king; na moa, pastaim Jisas i kamap wokboi nating bilong olgeta manmeri, na bihain em i kamap Bikpela bilong ol. 

Long tude – long planti hap bilong dispela graun – ol Kristen lain inap lotuim King bilong ol. Yumi amamas tru olsem yumi gat dispela fridom bilong lotuim em, na yumi mas holim strong dispela fridom tu. Tasol yumi mas lotuim Jisas olsem King Tru bilong yumi. Yumi i mas brukim skru long em. Sapos nogat, orait bai yumi bungim dai bilong oltaim oltaim. 

SAMPELA TINGTING 

Taim yu klia olsem Jisas em i King, dispela bai senisim laip bilong yu olsem wanem?