Tulait Daily Devotional

Em i Givim em Yet long God

February 26, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Em i Givim em Yet long God
Show Notes

Ritim: Hibru 11:17-19 

Abraham i tingting olsem, “Sapos Aisak i dai, maski, God em inap long kirapim em bek.” Olsem na tru tumas, yumi inap tok bokis long dispela samting i bin kamap na tok olsem, Abraham i kisim bek pikinini bilong en long matmat. – Hibru 11:19 

Taim Abraham i wokabaut i go long Moria em i tingting olsem, “Sapos Aisak i dai, maski, God em inap long kirapim em bek.” Em i no wari long em yet, na tu em i no tingting long Aisak tasol. Nogat, em i tok, “God bilong mi em i husat?” Em i stap wantaim God olgeta taim, na God em i nambawan samting long laip bilong em. Long dispela traim yumi lukim bel isi stret bilong Abraham, na dispela i narakain samting olgeta. Em i dispela kain bel isi bilong wanpela man bel bilong em i bel isi long God tasol. 

Nogut yumi tok, “Abraham em i klia olsem God bai stopim em long kilim Aisak i dai,” o nogut yumi tok, “Abraham i save olsem God i no amamas long pasin bilong kilim ol pikinini olsem ofa, olsem na em i save God i no tok tru long em i mas kilim Aisak i dai.” Nogat, buk Hibru i tok, “Orait Abraham i bilip long God na i givim Aisak long God.” Em i givim Aisak long God, na yumi inap tok bokis long dispela samting i bin kamap na tok olsem, bihain long dispela, Abraham i kisim bek Aisak long matmat. 

Nogat, yumi mas redi long bilip olsem God bai askim yumi long givim olgeta samting long em, kain olsem em i givim planti samting long yumi. Maski yumi save olsem Buk Baibel i skulim yumi olsem, em i hat tru long bilipim. Olgeta Kristen manmeri i tok ol i laik bihainim tok bilong God, tasol planti bilong ol i no save mekim olsem. Ol i save bihainim sampela pasin bilong ol Kristen lain tasol. 

Yumi mas harim tok bilong God. Yumi mas daunim yumi yet aninit long ol traim i kam long God. Yumi i mas wok long amamasim God long kisim tok orait long em. God i mas skulim yumi long wokabaut long dispela laip wantaim em tasol, na dispela bai givim yumi narakain bel isi tru namel long ol traim em i givim yumi. 

SAMPELA TINGTING 

Askim God long helpim yu long daunim yu yet long aninit long olgeta traim em i givim yu, na stap bel isi tru wantaim.