Tulait Daily Devotional

As bilong Dispela Traim

February 25, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
As bilong Dispela Traim
Show Notes

Ritim: Stat 22:15-19 

“Mi Bikpela, mi tok tru tumas long nem bilong mi yet olsem. Yu gat dispela wanpela pikinini tasol na yu no bin pasim em. Olsem na bai mi mekim gut tru long yu.” – Stat 22:16-17 

Ol sumatin i save raitim ol eksam long skul bilong painimaut sapos ol i save gut tru long ol samting ol i lainim long skul, o nogat. Na dispela traim God yet i givim Abraham i bilong painimaut sapos Abraham i lainim pinis pasin bilong laikim tru God antap long olgeta arapela samting, o nogat. 

Em i hat tru long save long tingting bilong God taim em i givim dispela traim long Abraham. Em i wanpela bikpela na hatpela traim tru; kain olsem ol gutpela sumatin stret i save kisim. Na dispela traim em i las traim bilong Abraham: em i kam klostu long pinis bilong wokabaut bilong Abraham wantaim God. 

Tasol, sapos yu bilipim Buk Baibel, bai yu klia olsem i gat sampela arapela manmeri i bin kisim dispela kain traim tu, maski em i bikpela na hatpela traim stret. Man i bin raitim Buk Song 73 i bin bungim planti hevi na traim, na em i tok, “Husat arapela i stap long heven na i save lukautim mi? I no gat narapela man, yu wanpela tasol. Orait God, mi laikim yu moa yet. Mi no laikim olgeta samting bilong graun olsem mi laikim yu” (lain 25). Abraham tu i mas autim dispela tok tu: Mi no laikim olgeta samting bilong graun olsem mi laikim yu. 

Na moa, taim God i singautim Abraham, bilong bungim ol lain bilong kontrak bilong em, em i kain olsem taim Jisas i singautim ol disaipel long bihainim em, bilong bungim ol lain long nupela kontrak. Jisas i tok, “Bihainim mi.” Na ol i lusim umben bilong ol na bihainim em. Na tu yumi ken ritim Matyu 10:37-39 we God i tokim ol lain bilong em olsem: “Man i laikim tumas papa o mama bilong en....o pikinini man o pikinini meri... na i no laikim mi moa yet, em i no inap i stap pren bilong mi.” Kontrak bilong God wantaim yumi em i bikpela samting stret na God i tingim dispela kontrak olgeta taim, kain olsem ol gutpela man o meri i save tingim na bihainim kontrak bilong marit. Bikpela i no inap serim yumi wantaim ol arapela lain. Na yumi olgeta i mas redi long autim dispela tok: “Mi no laikim olgeta samting bilong graun olsem mi laikim yu.” 

SAMPELA TINGTING 

Ritim Buk Song 73, na autim lain 25 olsem prea bilong yu yet i go long God.