Tulait Daily Devotional

Long Bilip Abraham i Winim Dispela Traim

February 24, 2024 Ryan
Long Bilip Abraham i Winim Dispela Traim
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Long Bilip Abraham i Winim Dispela Traim
Feb 24, 2024
Ryan

 Ritim: Stat 22:3-14 

Tupela i kamap long dispela ples God i bin tok long en, na Abraham i wokim alta na i putim paiawut antap long en. Na em i pasim pikinini bilong en Aisak long rop. Na em i putim em antap long paiawut long alta. Orait Abraham i kisim naip na i laik kilim pikinini. – Stat 22:9- 10 

Long nait Abraham em i tingting i stap, na em i kamap redi long bihainim tok bilong God. Em i kirap long moningtaim tru long mekim olsem. Olsem wanem? Ating em i mas les long kirap bikos em i les long bihainim dispela tok bilong God, a? Tasol, nogat. Long moningtaim tru Abraham i kirap (lain 3). 

Na long hia Buk Baibel i stori long olgeta samting Abraham i mekim taim em i kirap
 pinis. Abraham i redim donki, em i kisim Aisak wantaim tupela wokboi bilong em. I kain olsem wanpela muvi we yumi inap lukim olgeta liklik samting i kamap. Na taim Abraham
 i wokabaut long rot inap 3-pela de (em i longtaim stret sapos em i laik senisim tingting bilong em), orait em i kamap long ples God em i makim pinis. Na gen yumi ritim olgeta samting em i mekim: em i redim paiwut, wokim alta, pasim pikinini Aisak long rop na putim em antap long alta, na em i kisim naip bilong kilim em. 

Olgeta dispela liklik hap bilong dispela stori i bikpela samting tru, na yumi mas tingting gut long olgeta dispela samting. Long olgeta dispela liklik samting Abraham i mekim, yumi ken klia olsem Abraham i wok long bihainim tru tok bilong God. Em i gat laik bilong bihainim God, olsem na em i wokabaut long dispela rot bilong bihainim God. Na yumi 

tu i mas mekim wok long bihainim Bikpela. I no samting bilong toktok tasol. Nogat, em i samting long mekim wok. Sampela manmeri i laik mekim bikpela tok stret long bilip na long bihainim Bikpela, tasol ol i les long mekim olgeta liklik na bikpela wok long bihainim tok bilong God. Taim Jems, wanpela wokboi bilong God, i lukim sampela lain i save mekim olsem, em i tok, “Bipo tumbuna bilong yumi Abraham em i putim pikinini bilong en Aisak long alta na i givim em long God olsem ofa. Olsem na long dispela taim God i lukim pasin bilong en na i kolim em stretpela man” (Jems 2:21). 

Abraham tupela Aisak i wokabaut i go antap long dispela maunten. Aisak i karim paiawut bilong ofaim em yet. Papa yet i karim naip.“Na tupela i wokabaut i go.”Tupela i no toktok. Em i narakain wokabaut olgeta. 

SAMPELA TINGTING 

God i wok long traim yu yet? Yu inap lainim wanem samting long dispela traim bilong Abraham? 

Show Notes

 Ritim: Stat 22:3-14 

Tupela i kamap long dispela ples God i bin tok long en, na Abraham i wokim alta na i putim paiawut antap long en. Na em i pasim pikinini bilong en Aisak long rop. Na em i putim em antap long paiawut long alta. Orait Abraham i kisim naip na i laik kilim pikinini. – Stat 22:9- 10 

Long nait Abraham em i tingting i stap, na em i kamap redi long bihainim tok bilong God. Em i kirap long moningtaim tru long mekim olsem. Olsem wanem? Ating em i mas les long kirap bikos em i les long bihainim dispela tok bilong God, a? Tasol, nogat. Long moningtaim tru Abraham i kirap (lain 3). 

Na long hia Buk Baibel i stori long olgeta samting Abraham i mekim taim em i kirap
 pinis. Abraham i redim donki, em i kisim Aisak wantaim tupela wokboi bilong em. I kain olsem wanpela muvi we yumi inap lukim olgeta liklik samting i kamap. Na taim Abraham
 i wokabaut long rot inap 3-pela de (em i longtaim stret sapos em i laik senisim tingting bilong em), orait em i kamap long ples God em i makim pinis. Na gen yumi ritim olgeta samting em i mekim: em i redim paiwut, wokim alta, pasim pikinini Aisak long rop na putim em antap long alta, na em i kisim naip bilong kilim em. 

Olgeta dispela liklik hap bilong dispela stori i bikpela samting tru, na yumi mas tingting gut long olgeta dispela samting. Long olgeta dispela liklik samting Abraham i mekim, yumi ken klia olsem Abraham i wok long bihainim tru tok bilong God. Em i gat laik bilong bihainim God, olsem na em i wokabaut long dispela rot bilong bihainim God. Na yumi 

tu i mas mekim wok long bihainim Bikpela. I no samting bilong toktok tasol. Nogat, em i samting long mekim wok. Sampela manmeri i laik mekim bikpela tok stret long bilip na long bihainim Bikpela, tasol ol i les long mekim olgeta liklik na bikpela wok long bihainim tok bilong God. Taim Jems, wanpela wokboi bilong God, i lukim sampela lain i save mekim olsem, em i tok, “Bipo tumbuna bilong yumi Abraham em i putim pikinini bilong en Aisak long alta na i givim em long God olsem ofa. Olsem na long dispela taim God i lukim pasin bilong en na i kolim em stretpela man” (Jems 2:21). 

Abraham tupela Aisak i wokabaut i go antap long dispela maunten. Aisak i karim paiawut bilong ofaim em yet. Papa yet i karim naip.“Na tupela i wokabaut i go.”Tupela i no toktok. Em i narakain wokabaut olgeta. 

SAMPELA TINGTING 

God i wok long traim yu yet? Yu inap lainim wanem samting long dispela traim bilong Abraham?