Tulait Daily Devotional

Dispela Las Traim

February 23, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela Las Traim
Show Notes

Ritim: Stat 22:1-3 

Orait God i tok, “Yu gat wanpela pikinini tasol, Aisak, na yu laikim em tumas. Yu mas kisim dispela pikinini na yu go long hap bilong Moria, na bai mi soim yu wanpela maunten. Na long dispela maunten yu mas givim Aisak long mi olsem ofa bilong paia i kukim olgeta.” – Stat 22:2 

Taim yumi wokabaut wantaim Bikpela, i min olsem yumi mas daunim yumi yet na redi long givim yumi yet long God. Abraham i lusim as ples bilong em na papamama bilong em, na tu em i ranawe long Kenan i go long Isip, na em i lusim Lot tu. Na Abraham tupela Sara i mas lus tingting bilong bihainim plen bilong ol yet bilong kisim wanpela bebi. Ol i mas lukim hevi na krai, na ol i mas wet inap long taim Sara i no inap karim pikinini moa. Taim tupela i lapun pinis, orait God inapim promis bilong em. Pastaim tupela i lap taim tupela i no bilip, tasol God i senisim dispela lap i kamap olsem lap bilong amamas bikos tupela i lukim God inapim olgeta promis bilong em. 

Orait nau Abraham i mas redim em yet bilong narapela traim, wanpela las traim. Ol man i bilip, ol i save bungim ol traim, na ol i olsem ol sumatin i mas lainim pasin bilong daunim ol yet, bilong redi long lusim olgeta samting bilong ol, olsem ol i ken hop tru long Bikpela tasol. 

Aisak i sindaun i stap na pilai klostu long haus sel bilong Abraham tupela Sara. Na tupela
 i lukim em i stap. Dispela pikinini i olsem wanpela mak tru bilong ol gutpela pasin bilong Bikpela – em i save bihainim olgeta tok bilong em. Tupela i klia tru long dispela taim ol i lukim dispela pikinini man bilong ol i wokabaut long san. Taim Aisak i lap, Abraham na Sara i amamas na lap wantaim bikos God em i marimari long ol. God em inapim ol promis bilong em, na ol i luksave long dispela, taim ol i lukim Aisak. 

Tasol nau, Abraham i mas givim Aisak long God olsem wanpela ofa. 

Em tru, yumi mas karim diwai kros bilong yumi na bihainim Bikpela, a? Na yumi mas redi long givim olgeta samting bilong yumi long em. 

Dispela em i las traim bilong dispela Papa bilong ol manmeri bilong bilip. Abraham em i man i wokabaut tru wantaim God. Moa, God yet i wokabaut wantaim Abraham. Na God i tokim yumi man na meri bilong givim planti samting long em, bilong yumi bai kisim planti moa yet. 

SAMPELA TINGTING 

Yu yet yu “lusim” wanem samting bilong yu bikos yu i laik wokabaut wantaim God?