Tulait Daily Devotional

“Aisak,” i Min Olsem “Lap”

February 22, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
“Aisak,” i Min Olsem “Lap”
Show Notes

Ritim: Stat 18:22-23 

Na Sara i pret na em i giaman na i tok, “Mi no lap.” Na Sara i tok olsem, “God i mekim gutpela pasin long mi, na mi amamas na mi lap. Na olgeta man i harim dispela bai ol i amamas wantaim mi.” – Stat 18:15; 21:6 

Taim yumi ritim dispela stori, ating yumi bai i gat dispela kain askim: Bilong wanem Abram tupela Sara i mas wet longpela taim stret long kisim dispela bebi? Bilong wanem God i wet inap long taim Sara i no inap karim pikinini moa, na em i givim wanpela bebi long tupela? 

God i no save givim yumi bekim long dispela kain askim. Long Jon 9 yumi ritim wanpela stori long dispela man em i aipas pinis taim mama i karim em. Taim ol disaipel i gat sampela askim long dispela, Jisas i tok olsem: “Dispela samting i bin kamap bai ol manmeri i ken lukim samting i kamap long dispela man, na wok bilong God i ken kamap ples klia long ol.” 

I min olsem God em i God. Em i winim yumi; tingting bilong em i winim tingting bilong yumi. Yumi no ken wari long as bilong ol tingting bilong em. Nogat, yumi mas bilipim em tasol. Olsem na, God i no soim klia tingting bilong em long Abram na Sarah. Nogat, em i givim em yet long ol. 

Taim spring i kam, Sara i lukim pinis pikinini bilong promis. Na em i autim dispela tok i putim ples klia olsem em i amamas tru long Bikpela: “God i mekim gutpela pasin long mi, na mi amamas na mi lap.”Taim em i givim susu long Aisak, em i kisim bel isi long Bikpela. Aisak! Lap! Bel hevi na wari bilong Sara i tanim i go long amamas bikos God i redim dispela amamas long em na long olgeta lain i bilip tru long ol promis bilong em. 

Yumi ken i stap strong. No ken pret. Tru tumas, ol man i krai na karim pikinini kaikai i go bilong planim, bihain bai ol i singim song bilong amamas. Dispela God bilong gutpela save na bikpela strong i givim wanpela pikinini man long Sara na long Maria. God em i God bilong inapim olgeta promis bilong em! Olsem na yumi bai i lap. 

SAMPELA TINGTING 

Yu lukim dispela kain lap long laip bilong yu, o nogat?