Tulait Daily Devotional

God i Autim Plen bilong Em long Abraham

February 20, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
God i Autim Plen bilong Em long Abraham
Show Notes

 Ritim: Stat 18:16-21 

Na Bikpela i tingting olsem, “Dispela samting mi laik mekim, em mi no ken haitim long Abraham.” – Stat 18:17 

Sapos wanpela man i dai na polis o wanpela arapela man i mas i go tok save long papa o mama bilong em, ating em bai i les tru long tokaut olsem. Bel bilong em bai i hevi tru. Na taim ol lain long haus i lukluk long ai bilong em, sampela taim ol bai i klia hariap olsem em i gat hevi tru long tokim ol. 

Na sampela taim tu, God yet i autim tingting na plen bilong em long ol lain bilong graun. God i bin autim gutpela nius long dispela graun, na dispela nius i wok long amamasim yumi olgeta de, na long givim yumi bikpela hop. Tasol God i autim sampela tok long yumi na dispela tok i givim bel hevi long yumi. 

Long dispela graun, namel long yumi, i gat planti manmeri i no save tru long Bikpela. Ol i mekim wok na ol i wokabaut long dispela graun, tasol ol i no save olsem wanpela de ol bai i lukim pes bilong God, na ol bai sanap long kot bilong em. Ol i no bilipim tok bilong God. 

Na em i no isi long stori long dispela hevi. Nogut yumi autim strongpela tok long hel tasol. Em i no isi, tasol yumi no ken pasim maus bilong yumi olgeta taim, taim dispela hevi i wok long stap strong long bel bilong yumi. Yumi yet, yumi save wanem samting bai kamap. Yumi klia long olgeta promis bilong God, tasol yumi klia tu long ol tok lukaut bilong God. Yumi mas autim ol dispela tok promis bilong God, na God bai soim yumi rot long autim ol tok lukaut bilong em tu. God bai i givim strong na marimari long yumi long mekim olsem. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela teks bai karim wanem kaikai insait long laip bilong yu?