Tulait Daily Devotional

Sara i No Bilip Olsem na em i Lap

February 19, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Sara i No Bilip Olsem na em i Lap
Show Notes

Ritim: Stat 18:9-15 

Na Bikpela i askim Abraham olsem, “Bilong wanem Sara i lap na tok, ‘Mi lapun pinis na bai mi karim pikinini olsem wanem? Abraham, harim. I no gat wanpela samting Bikpela i no inap long mekim. Long dispela mun long yia bihain, em long taim mi makim pinis, bai mi kam bek, na long dispela taim Sara bai i gat pikinini man.” – Stat 18:13-14 

Inap i go 25 yia Abraham na Sara i bin wokabaut long rot wantaim Bikpela. Na long olgeta dispela yia, ol i gat dispela bikpela hevi: Sara i no karim wanpela pikinini. 

Buk Baibel i makim 8-pela taim we God i bin autim promis gen long tupela, olsem Sara bai karim wanpela pikinini. Pastaim God i promisim Abraham olsem em bai mekim ol lain tumbuna bilong em i kamap bikpela lain tru (Stat 12:2). Na taim Abraham i ting olsem wokman bilong em, Elieser, bai kisim ples bilong em, God i tokim em olsem pikinini tru bilong em bai i kisim ples bilong em. 

Ating Abraham tupela Sara i stori planti long dispela promis bilong God long olgeta de. Ol i klia olsem Abraham bai kisim wanpela pikinini, tasol ol i wari bikos ol i ting Sara yet i no inap long karim pikinini bilong Abraham. Olsem na tupela i ting olsem Ismael bai stap dispela pikinini bilong promis. Tasol God i klia moa yet: “Meri bilong yu, Sara, bai i karim wanpela pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Aisak” (Stat 17:19). 

Na God i Gat Olgeta Strong, bihain em i bin salim wanpela ensel i go long Maria long promisim em olsem em bai karim Jisas, em i go long Sara na tokim em olsem, “Long dispela mun long yia bihian em bai i karim pikinini man bilong promis” (Stat 18:10). 

Na Sara i lap. 

Yumi no ken hariap long kotim Sara long pasin bilong em, taim em i lap. Olgeta lain i bilip long God i pundaun long sin sampela taim. Sampela taim em bai krai na lap taim em i no bilip. God i ken lusim sin bilong yumi taim yumi no bilipim tok bilong em long ol hevi bilong yumi. Olgeta lain bilong bilip bai pundaun sampela taim. 

I gat sampela samting na Bikpela i no inap long mekim? 

SAMPELA TINGTING 

Yu bilip tru olsem God em inap long mekim olgeta samting, o nogat?