Tulait Daily Devotional

God i Go Lukim Abraham

February 18, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
God i Go Lukim Abraham
Show Notes

Ritim: Stat 18:1-8 

Mit i tan pinis, orait Abraham i kisim dispela mit wantaim susu na sis ol i bin wokim long susu bilong bulmakau, na em i givim long dispela tripela man. Ol i kaikai i stap, na Abraham i sanap klostu long ol, long as bilong wanpela diwai. – Stat 18:8 

Dispela em i narakain samting olgeta. God i sindaun na kaikai long haus bilong Abraham. 

God em i Gat Olgeta Strong, olsem na yumi mas brukim skru long em, tasol God yet i kam sindaun na kaikai wantaim Abraham. Na nogut yumi ting dispela em i piksa bilong God tasol, na em i no God tru i kam lukim Abraham. Nogut yumi bagarapim tok bilong God olsem. Sampela taim ol man i ting ol i mas kamap narakain long stap klostu long God. Tasol yumi mas stap olsem man tasol. 

Yumi ol man i no inap wok long kamap wankain olsem God. Satan em i bin wok long mekim olsem. Tasol God bilong Buk Baibel i bin daunim em yet na kam long yumi. Planti taim ol manmeri i ting olsem ol bai i kam klostu moa long God sapos ol i kamap olsem spirit samting. Tasol God em i kam long yumi, em i kamap man olsem yumi yet. “Tok em i bin kamap man” (Jon 1:14). Dispela tok em i bikpela samting long olgeta stori long Buk Baibel. 

God bilong heven na graun i wokabaut i go long haus sel bilong Abraham wantaim tupela arapela man. Taim Abraham i strong long askim ol, ol i sindaun na kaikai long as bilong wanpela diwai. God i sindaun. Abraham i stap klostu long tebel na em i kisim mit wantaim susu bilong bulmakau na em i givim long ol. Sara i stap insait long haus sel. 

Bihain God i kam long yumi long Jisas Krais. Na em i go long sampela marit long amamasim ol, em i go long sampela haus krai na givim amamas long ol. Dispela i no wanpela piksa bilong God tasol. Nogat. Em i God tru i kam long yumi. 

Nogut yumi ting olsem yumi mas i go long wanpela naispela haus lotu, o antap long wanpela bikpela maunten, long prea long God. Lusim dispela tingting. God i stap long haus bilong yumi, long skul na long wok bilong yumi. Sapos yumi amamas long bung wantaim em, olgeta de bilong yumi bai i kamap naispela tru. 

SAMPELA TINGTING 

Yu lukim God long wanem hap tude?