Tulait Daily Devotional

Long Narapela Liklik Rot

February 15, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Long Narapela Liklik Rot
Show Notes

Ritim: Stat 16:4-9 

Tasol mi laik bai Bikpela i ken skelim tok bilong mitupela. – Stat 16:5 

Taim tupela Abram na Sarai i pasim tok pinis long bihainim tingting na rot bilong ol yet,
 ol i bungim kain kain hevi. Sarai i wok long mangal. Hagar i wok long bikhet bikos em i ting olsem em yet i helpim tru famili bilong Abram. Em i apim em yet long ai bilong ol lain bilong Sarai na em i bikhet tru. 

Na em i isi long save wanem samting bai i kamap long dispela rot. Em i pasin bilong yumi man. Sarai em i kros nogut tru na em i bel nogut long Abram. Em i kolim nem bilong God long em i ken skelim tupela: “Tasol mi laik bai Bikpela i ken skelim tok bilong mitupela.” Na Abram em i les na em i tokim Sarai olsem, “Harim. Hagar em i wokmeri bilong yu tasol. Yu bos bilong en na yu ken mekim wanem samting yu ting i gutpela long mekim.” Na Sarai i birua long Hagar. 

Em i hat tru long skelim pasin bilong Abram, Sarai na Hagar – husat i mekim pasin nogut, na husat i mekim stretpela pasin. Taim ol pasin nogut, bikhet, mangal na kros pait i wok long kam insait long laip bilong ol manmeri, husat bai inap klia long asua bilong ol dispela samting? Ol dispela hevi i gat as bilong en. Ol hevi i wok long kamap taim tupela Abram na Sarai i lusim gutpela rot bilong Bikpela na bihainim narapela liklik rot bilong ol yet. Ol i mas tanim bel, na go bek long rot bilong God. 

God i ken marimari long planti manmeri i wok long lusim rot bilong God na bihainim laik bilong ol, na planti ol hevi i save kamap. Taim ol i lusim rot bilong Bikpela, laip bilong ol bai paul olgeta na hau bai ol i stretim? Ol i mas lusim ol kros pait, na prea olsem God bilong marimari i ken kisim ol i go bek long rot bilong em yet. 

Na long laip bilong Abram, Sarai na Hagar, God yet i wok long stretim laip bilong ol, olsem em i bin mekim long laip bilong ol bipo. Em i no mekim save long ol. Nogat. Ol yet i sem long sin bilong ol yet. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela stori i ken skulim yumi olsem wanem?