Tulait Daily Devotional

Lusim Rot bilong Bikpela

February 14, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Lusim Rot bilong Bikpela
Show Notes

Ritim: Stat 16:1-3 

Bikpela i pasim bel bilong mi na mi no inap karim pikinini. – Stat 16:2 

Dispela samting Sarai na Abram i mekim i bin bihainim kastom ol manmeri bilong dispela taim i save bihainim. Taim wanpela meri i no inap kisim bel, em bai orait long em i givim wokmeri bilong em long man bilong em, long wokmeri i ken karim pikinini bilong em yet. Em olsem pasin bilong ol long adoptim ol pikinini. 

Olsem na long tingting bilong man na long ai bilong lain bilong ol, Abram na Sarai i mekim gutpela pasin. Abram na Sarai i gat bikpela hevi bikos ol i no kisim pikinini yet. Olsem na Sarai i givim wokmeri bilong em long man bilong em. 

Tasol God yet i bin givim narapela rot long Abram na Sarai long tupela i mas bihainim,
 na em i no samting bilong bihainim ol pasin bilong ol lain bilong ol yet. Ol i stap long rot bilong promis bilong God, na ol i mas karim diwai kros bilong ol long bilip. Tupela i mas stap strong long rot bilong promis na bilipim strong ol promis bilong God. Tasol long dispela plen bilong ol yet, ol i lusim rot bilong God na bihainim rot na laik bilong ol yet. 

Na yumi no ken kotim ol. Tenpela yia i go pinis na ol i no kisim pikinini yet. Yumi i klia bilong wanem Sarai i pundaun na mekim pasin bilong em yet. Na Abram tu i mekim dispela pasin. Em i lusim gutpela rot God i makim bilong em bilong wokabaut long em. Tupela wantaim i lusim dispela rot bilong God. Na planti trabel i kamap long dispela. 

Bilong wanem? Bikos taim yumi laik stap wanbel wantaim God, yumi mas karim diwai kros bilong yumi long bikpela rot bilong bilip, dispela rot i bihainim ol promis bilong God. 

SAMPELA TINGTING 

Sampela taim, long laip bilong yu yet, yu tingting long “lusim rot bilong Bikpela,” o nogat?