Tulait Daily Devotional

Dispela Kontrak

February 13, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela Kontrak
Show Notes

Ritim: Stat 15:7-18 

Long dispela de yet Bikpela i mekim kontrak wantaim Abram... – Stat 15:18 

Long dispela teks yumi luksave long kontrak God i wokim wantaim tumbuna bilong dispela nesen God bai yusim long bringim salvesen long dispela graun. 

Planti ol kantri nabaut long Israel i save yusim dispela pasin (katim abus long tupela hap) long wokim wanpela kontrak. 

Wanpela kontrak i makim taim we wanpela i givim promis long arapela na askim dispela arapela long mekim sampela samting long inapim dispela kontrak. Taim ol lain i mekim kontrak na katim ol abus long tupela hap i olsem tok lukaut - nogut wanpela i bagarapim o brukim dispela kontrak. Ol i mas stap tru long dispela kontrak bilong ol! 

Tasol dispela kontrak long dispela teks i narakain liklik. Long dispela kontrak God yet i promis long stap tru long dispela man Abram na ol pikinini bilong en tu. God em i yusim dispela kain kontrak ol man i save yusim long putim ples klia olsem em i God bilong inapim ol promis bilong en, na bilong strongim bilip bilong Abram. 

Abram yet i redim ol samting, tasol God i larim em i wet liklik pastaim. Abram em i redi i stap, na taim sampela tarangau i kam na i laik kaikaim dispela abus, Abram i rausim ol. Na Abram
 i slip i dai tru, na bikpela tudak i karamapim em. Na long dispela taim, God yet i toktok wantaim em, na givim ol promis long em. 

Taim smok na paia i kamap dispela i soim klia olsem God yet i stap. Na God yet tasol i wokabaut namel long tupela lain abus (ol arapela taim tupela lain i wokim wanpela kontrak tupela wantaim i mas wokabaut namel long dispela tupela lain abus). Dispela i putim
 ples klia olsem God yet bai i go pas long wok bilong dispela kontrak; em i kontrak bilong marimari tasol. God em i givim nating ol bikpela bikpela promis, na yumi no ken pret long askim em long inapim ol promis bilong em. 

Na God i askim ol lain bilong kontrak long wokabaut wantaim em long bilip, na long bihainim em. “Bikpela i tokim yumi pinis long ol gutpela pasin, na em i laik bai yumi mekim pasin olsem tasol. Yumi mas bihainim stretpela pasin, na laikim tru ol arapela man, na daunim tingting bilong yumi yet na i stap wanbel wantaim God bilong yumi, na bihainim em wanpela tasol” (Maika 6:8). 

SAMPELA TINGTING 

Tingting long na tok tenkyu long ol promis God yet i givim pinis long yu.