Tulait Daily Devotional

Bilip

February 12, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Bilip
Show Notes

Ritim: Stat 15:1-6 

Abram i bilipim tok bilong Bikpela. Olsem na Bikpela i kolim em stretpela man. – Stat 15:6 

Taim Krais i kam ol lain bilong Juda i bruk long tupela hap. Wanpela hap bilong ol dispela pikinini bilong Abraham i bilip long Jisas olsem dispela Mesaia bilong promis. Tasol, narapela hap i givim baksait long em. Na dispela tupela lain i pait i stap. Ol i laik save olsem: Husat em i pikinini tru bilong Abraham? 

Pol (dispela man pastaim em i givim baksait long Jisas na bihain em i bilip long em) em i save autim dispela tok i kam long Stat 15:1-6 long putim ples klia olsem ol lain i bilip long Krais ol i pikinini tru bilong Abraham. Pol i tok: “Gutnius bilong Krais i askim yumi long
 bilip, na bilip tasol. Gutnius i no samting bilong bekim ol gutpela samting yu save mekim; gutnius i putim ples klia wok bilong God yet. Na yumi mas bilipim dispela tok. Na bai yu stap stretpela long ai bilong God. God i no akseptim yu bikos yu yet yu gutpela. Nogat. Em I akseptim yu bikos em yet i gutpela. Yu no stap stretpela long ai bilong God bikos yu yet yu mekim planti wok. Nogat. Yu stap stretpela long ai bilong God bikos Krais i mekim olgeta wok. Bilip tasol! 

Na taim Pol i autim dispela teks long Stat 15:6, em i putim ples klia olsem Bikpela i kolim
 em stretpela man long bilip tasol. Na em i wankain long yumi olgeta. Bilip tasol. “Olsem na yupela i ken save olsem, ol man i bilip long gutnius, ol i pikinini tru bilong Abraham” (Galesia 3:7). 

Olsem na pikinini bilong Abraham i kamap bikpela namba tru, olsem planti ol sta bilong skai. God inapim tru hop bilong Abraham. Long Krais yumi tu i kisim blesing bilong Abraham. 

Bilip em i olsem dua bilong kam insait long famili bilong God. Na dispela famili i olgeta lain i wokabaut long bilip long God inap long taim em inapim olgeta promis bilong em pinis. 

SAMPELA TINGTING 

Sapos wanpela man i askim yu bilong wanem yu bilip, bai yu bekim dispela askim olsem wanem?