Tulait Daily Devotional

Abram na Melkisedek

February 11, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Abram na Melkisedek
Show Notes

Ritim: Stat 14:13-24 

Na Melkisedek, em king bilong Salem na em i pris bilong God Antap Tru, em i bringim bret na wain i kam long Abram. Na Melkisedek i givim blesing long Abram olsem...Na olgeta samting Abram i bin kisim em i tilim long 10-pela hap na i givim wanpela hap long Melkise- dek. – Stat 14:18-20 

Taim pait i pinis, bikpela samting i kamap: Abram i kisim blesing long Melkisedek. Yumi i no save planti samting long dispela pris bilong God Antap Tru. Em i no stap insait long lain bilong God (Yumi harim tok long em long Buk Song 110, na tu long Hibru 5 na 7). 

Olsem na dispela samting i narakain samting tru. Long wanem, Abram na famili bilong em
 i gat bikpela namba tru long dispela taim. Tasol hia, hetman bilong nesen bilong God em i bin kisim olgeta promis bilong God, em i brukim skru long dispela man long narapela kantri na dispela man i blesim em. (Hibru 7:7 i tok: “Yumi save gut olsem, man i givim blesing em
 i bikman. Na man i kisim blesing long em, em i stap aninit.”) Na moa, Abram i save olsem Melkisedek i gat namba bikos em i givim takis long em: “Na olgeta samting Abram i bin kisim em i tilim long 10-pela hap na i givim wanpela hap long Melkisedek.” 

Dispela bung bilong Melkisidek na Abram i soim klia olsem Abram i save olsem em bai i kisim planti ol gutpela blesing stret–na dispela blesing i no bilong planti pikinini na gutpela graun tasol. Dispela stori i putim ples klia olsem Abram i gat narapela hop. Yumi save olsem dispela hop em i Jisas bikos yumi ritim Nupela Kontrak pinis. Long Jon 8:56 Jisas i tok, “Taim tumbuna bilong yupela Abraham em i tingting long lukim taim bilong mi, em i bin amamas. Na taim em i lukim pinis, orait bel bilong en i gutpela tru.” 

Jisas em i nambawan pikinini man bilong Abram. Tasol em i Pikinini Man bilong God tu. Sapos Abram na ol tumbuna pikinini bilong em i no bin kamap long dispela graun, bai Jisas i no inap kamap tu. Tasol Jisas i kam long “narapela ples” tu, kain olsem dispela king Melkisedek. Na Abram i mas brukim skru long dispela Pris-King bilong kisim blesing bilong em. 

SAMPELA TINGTING 

Nambawan hop bilong yu em i husat?