Tulait Daily Devotional

Em i Mangal, o Nogat?

February 10, 2024 Ryan
Tulait Daily Devotional
Em i Mangal, o Nogat?
Show Notes

Ritim: Stat 13:14-18 

Lot i go pinis, na Bikpela i tokim Abram olsem, “Yu sanap hia na yu lukluk i go long olgeta hap... Na em i wokim alta bilong Bikpela long dispela ples.” – Stat 13:14,18 

Abram i gat wanem kain tingting taim Lot yet i kisim nambawan gutpela hap graun, na dispela graun i bilong Abram long ol promis bilong God? 

Em i hat tru long save gut long tingting bilong ol man taim ol i kisim pen na hevi long han bilong wantok bilong ol. Jisas i tok, “Na sapos wanpela man i laik kotim yu na kisim siot bilong yu, orait yu mas givim longpela klos bilong yu tu long em” (Matyu 5:40). Yumi i amamas long dispela tok na redi long harim? O yumi les long dispela tok? 

Jisas i putim ples klia olsem yumi mas bungim ol gutpela samting bilong yumi long heven (Matyu 6:20). Na taim yumi mekim olsem, bai yumi stap fri tru long olgeta samting long dispela graun. 

God i kam long Abram taim Lot i lusim em pinis. Na God i autim tok promis bilong em gen: “Lukluk i go long...” God i save autim tok bilong em gen long givim bel isi long yumi. God
 i gat laik sapos yumi lukluk i go long promis bilong laip i stap oltaim oltaim, na yumi mas wokabaut long strong bilong bilip. Na taim God i stap nambawan samting long laip bilong yumi, yumi no inap wari tumas long kisim ol mani o kago samting. 

Long las liklik hap long Stat 13 yumi lukim dispela samting. Abram i wokim alta long God. Na dispela em i samting bilong ol lain i bilip long God na bihainim em. Laip bilong yumi em i no samting bilong kisim planti mani o bilong kisim planti samting bilong yumi yet. Nogat, laip bilong yumi em i samting bilong givim glori na pres i go long God. 

SAMPELA TINGTING 

Askim God long helpim yu long lukluk i go long em bilong bungim ol gutpela samting long heven.