Tulait Daily Devotional

Jisas Bai Kam

December 01, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Jisas Bai Kam
Show Notes

Ritim: 1 Tesalonaika 1:1-10 

“Tasol taim Pikinini Bilong Man i kam, em bai i lukim ol manmeri i stap long graun ol i bilip, o nogat?” —Luk 18:8 

Long Desemba i gat bikpela samting i save kamap long wan wan yia – em i taim bilong Krismas. Na long dispela de yumi save tingim taim Mama Maria i karim Jisas long Betlehem, em dispela liklik taun i stap 8 km samting daunbilo long Jerusalem. 

Tasol i gat narapela taim na Jisas bai kam long dispela graun tu. Yumi save tingim dispela namba wan taim em i kam long dispela graun long taim bilong Krismas. Tasol “klostu” Jisas bai kam bek gen. Na sapos yu save amamas long tingim dispela namba wan taim Jisas i bin kam long dispela graun, ating yu bai amamas tru long save olsem em bai i kam bek gen. 

Yumi no ken tingim namba wan taim Krais i bin kam olsem wanpela bebi, sapos yumi les long redim yumi yet long taim em bai i kam bek gen olsem Bikpela bilong yumi. 

Buk Baibel i gat dispela bikpela tok: Jisas em bai i kam! Long taim bilong Olpela Testamen, ol manmeri i no wetim Jisas bikos ol i no save long nem bilong em. Ol i wetim wanpela man “bilong kisim bek ol,” dispela “pikinini bilong Devit,” dispela Mesaia. Sampela bai tok olsem ol i wetim taim Bikpela bai i kam. Ol i laik lukim taim God bai kam na stretim olgeta samting long dispela graun. Ol i save wetim sampela samting bai kamap. 

Dispela Nupela Testamen i kisim Krais i kam long yumi wantaim olgeta presen bilong em. Na long dispela Nupela Testamen yumi kisim save olsem Jisas bai kam long graun tupela taim: Namba wan taim em i bin kam long marimari, na namba tu taim em bai i kam bek long glori. 

Olsem na dispela tok i no senis: Jisas bai kam! Na ol lain bilong dispela nupela kontrak i stap wankain olsem ol lain bilong dispela olpela kontrak: Ol i wetim sampela samting bai kamap. 

Na taim yumi harim dispela tok long Buk Baibel – olsem Jisas bai kam – yumi mas bekim dispela tok long wanpela rot tasol – yumi mas bilip, na yumi mas stap redi! 

Olsem na taim yumi redim yumi yet long taim bilong Krismas long dispela mun, yumi no ken abrusim dispela askim bilong Jisas long Luk 18: “Tasol taim Pikinini Bilong Man i kam, em bai i lukim ol manmeri i stap long graun ol i bilip, o nogat?” 

Long dispela mun yumi mas amamas, tasol yumi mas tingting gut tu. Yumi ken amamas long taim bilong Krismas sapos yumi stap redi na wetim wanem samting bai i kamap. 

SAMPELA TINGTING 

Long dispela taim bilong Krismas – na olgeta taim tu- hau bai yumi redim yumi yet long Bikpela bilong yumi husat bai i kam bek?