Tulait Daily Devotional

Dispela Pinis

November 29, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela Pinis
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 21:1-4 

Em bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. — Kamapim Tok Hait 21:4 

Sapos Jisas Krais em i Saviour na Bikpela bilong yumi, nau yet bai yumi pilim dispela stat bilong pinis. Gutnius, em i stap oltaim oltaim, em i bringim yumi bel isi long tude, na i no gat narapela bel isi tru i stap. I no gat wanpela narapela samting inap pinisim bel hevi bilong yumi – gutnius bilong Jisas Krais tasol inap mekim olsem. I no gat narapela samting inap givim hop long laip bilong yumi, na stiaim yumi - Krais tasol inap mekim olsem. Tasol dispela em i stat bilong pinis tasol. 

Taim pinis i kam – bai yumi i bel isi olgeta. Long dispela pinis, God bai kamap ples klia olsem Man bilong givim bel isi long yumi. Yes, em i tru, em i stap tude tu, tasol bihain bai yumi amamas long wok bilong em moa yet. Tude yumi gat ol hevi na pen i stap yet. Olgeta de yumi i save mekim sin. Yumi i no pulap long amamas olgeta, na planti taim bai yumi krai i stap. 

Tasol klostu pinis bai i kam. Na God bai i mekim drai ai wara bilong yumi. Yumi save krai planti, na God tasol inap kaunim olgeta ai wara bilong yumi. Ol haus sik i pulap yet long ol manmeri i gat sik na pen. I gat planti ol narapela kain haus sik i pulap long ol man i gat sik long tingting bilong ol. Na i gat planti ol hevi long spirit bilong yumi, na i no gat man long dispela graun inap givim bel isi long yumi long dispela. 

Tasol long pinis, God yet bai mekim drai olgeta wara i stap long ai bilong yumi. 

Planti lain i ting olsem bai yumi i go long wanpela ples we i no gat wanpela samting – ples bilong nating tru tasol – bihain taim, taim yumi dai. Tasol Buk Baibel i putim ples klia olsem bihain, long taim bilong pinis, yumi bai lus tingting long olgeta pen na hevi bilong yumi. Wantu tasol, olgeta ai wara bilong yumi bai pinis. Na taim yumi i go long dispela ples bilong glori na amamas tasol, orait em bai winim tru olgeta hevi na pen yumi save bungim long dispela graun, na yumi bai lus tingting long olgeta dispela samting, na yumi bai amamas tasol. 

Long wanpela taim Krais i bin wokim tok piksa long God olsem wanpela papa i holimpasim nek bilong pikinini man bilong em, taim dispela pikinini i kam bek long haus bilong em. Tasol long hia yumi ritim tok piksa long God olsem wanpela mama i mekim drai olgeta wara long ai bilong yumi. 

Em i longpela taim tru na yumi bin i stap long dispela rot i go long pinis. Yumi kamap les. Yumi gat ol bikpela pen na hevi. Tasol bihain, long pinis, bai yumi kamap long ples tru bilong yumi! 

SAMPELA TINGTING 

Tingting long dispela bikpela promis i kam long yumi long dispela pinis we God yet bai kisim yumi i kam long ples tru bilong yumi, na tenkyu long em.