Tulait Daily Devotional

Taim Bilong Katim Kaikai i Mau

November 28, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Taim Bilong Katim Kaikai i Mau
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 14:14-20 

Orait mi lukluk gen, na mi lukim wanpela waitpela klaut, na wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun i sindaun i stap long dispela klaut. Em i gat hat gol long het bilong en, na long han bilong en em i holim naip i sap tru. — Kamapim Tok Hait 14:14 

Taim ol i askim Jisas, long dispela nait we Judas i givim Jisas long han bilong ol birua, sapos em i Krais tru, em i bekim tok olsem: “Yu tok pinis. Tasol mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim Pikinini Bilong Man i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong. Na em bai i stap antap long ol klaut bilong heven na i kam” (Matyu 26:6-4). 

Ol Jas bilong lain Juda i klia tru long wanem samting Jisas i stori long em. Daniel 7:14 i bin tok olsem, “Dispela Man bilong bipo bipo yet i mekim em i kamap king na i givim em strong na biknem. Na em bai i stap king i gat strong oltaim oltaim, na wok king bilong en bai i no inap pinis. Na olgeta manmeri bilong olgeta kantri na olgeta lain na olgeta tok ples bai i stap aninit long en.” 

Tasol ol lain Juda i no bilip tru olsem Jisas em i dispela man God bai i salim i go. Em i no luk olsem dispela man Daniel i stori long em. Na tu em i no luk olsem Jon bilong Baptais i bin stori long Matyu 3:12: “Em i kam olsem man i holim savol long han bilong en, bilong rausim olgeta pipia i stap long wit. Na em bai i bungim wit long haus wit bilong en. Tasol pipia em bai i kukim long paia i no save dai.” 

Tasol dispela samting em i samting bilong kingdom na bilong dispela King, na em i stap long tok hait. Jisas i bin tok: pastaim tok bilong dispela kingdom i mas go aut, olsem ol i tromoi pikinini wit long gaden, na bihain orait ol bai inap long kisim kaikai i mau long dispela gaden. Pastaim wanpela man bilong bosim gaden i go aut na tromoi pikinini wit i go. Jisas yet i bin pundaun olsem pikinini wit long gaden, bilong kamapim kaikai bilong kisim taim em i mau. Long marimari na save bilong God, em i salim Jisas i kam namba wan taim bilong tromoi planti pikinini wit long gaden, tasol dispela i no min olsem taim bilong kisim kaikai i mau long gaden i no inap kam. Nogat, i min olsem bai i gat bikpela na gutpela kaikai tru bilong kisim taim em i mau. 

Sapos gutnius i wok long go aut yet, orait em i taim bilong tromoi pikinini wit long gaden yet. Ol gras nogut na wit bai gro wantaim inap long taim God i gat laik long kam na kisim kaikai i mau long gaden. 

Yumi mas lukaut – yumi mas mekim gutpela wok insait long kingdom bilong God long dispela taim bilong tromoi pikinini wit long gaden, long wanem bihain long dispela taim bilong kisim kaikai i mau long gaden bai kam. Yu ken bilipim tru dispela: Dispela Man i gat hat gol long het bilong em, i gat bikpela laik long kisim kaikai i mau, dispela kaikai em yet i kamapim, na em i gat bikpela laik long rausim ol gras nogut long dispela graun tu. 

SAMPELA TINGTING 

Long laip bilong yu yet, yu soim olsem yu wetim dispela taim bilong God i kam na kisim ol kaikai i mau long dispela graun, na long tromoi ol gras nogut, o nogat?