Tulait Daily Devotional

Ol Lain i Dai Bipo long Dispela Pinis

November 27, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Ol Lain i Dai Bipo long Dispela Pinis
Show Notes

Ritim: Jon 11:17-27 

Mi harim maus bilong wanpela man i singaut long heven olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.’” 

Kamapim Tok Hait 14:13
 
Planti manmeri long tude i laik bilasim dai. Olsem na ol i givim kain kain naispela nem long dai, olsem “ol i slip i stap.” Na planti bai karamapim dai long planti ol naispela plaua na ol narapela bilas. 

Tasol maski long ol dispela samting, dai i no naispela samting long lukim long dispela graun, na Buk Baibel tu i no bilasim dai, na em i no karamapim bel hevi bilong dai. Olsem na taim dispela man i singaut “Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas,” em i tok long putim sampela samting ples klia tru. Yumi lainim sampela nupela samting i kam long dispela tok profet long Nupela Testamen. 

Ol Kristen long dispela taim ol i no brukim man long tupela hap – ol i no bilip olsem yumi man i gat spirit na em bai i stap oltaim na yumi i gat bodi bilong planim long graun. Ol i bilip olsem spirit na bodi bilong ol i wanpela man, na ol i bilip olsem dai em i pe bilong sin. Tasol ol i bilip tu olsem long Krais ol i abrusim dispela ples we sin na dai i bosim olgeta samting. Ol i bilip olsem dai em i samting bilong aninit long dispela birua Dai, na em i pasim yumi long testim wok God i mekim taim em i winim Dai. 

Dai em i no isi. Taim yumi dai, i olsem yumi larim wanpela man, husat yumi no save long em, i kam kisim sampela samting i no bilong em yet. Tasol tok bilong God i tok, “ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.” 

“Ol i ken amamas.” Olsem wanem? Bikos “ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.” Taim yumi i bilip long Bikpela na yumi dai, em i olsem wanpela blesing. Taim yumi planim ol lain i bilip long Bikpela taim ol i dai, yumi i ken save tru olsem wanpela de ol bai i kirap gen. I no olsem dai i winim ol, bikos ol i bilip long Bikpela na ol i dai. Ol i stap insait long pawa bilong Jisas. 

Dai em i strongpela, tasol Jisas em i strongpela moa yet. Taim yumi i bilong Jisas, em bai i no inap lusim yumi. Olsem tasol, insait long dai yumi i ken amamas sapos yumi stap pikinini bilong God, bikos yumi i ken amamas long Jisas – na Jisas i winim Dai. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela teks i givim yu bel isi olsem wanem?