Tulait Daily Devotional

Stat Bilong Pinis

November 26, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Stat Bilong Pinis
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 14:6-12 

Orait mi lukim narapela ensel i flai i go namel long skai. Em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok bilong autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun. Em i autim long ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. — Kamapim Tok Hait 14:6 

Dispela taim bilong autim tok bilong God i makim stat bilong pinis. Nau ol ensel i flai i go. Olgeta lain bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin i mas harim tok olsem em i stat bilong pinis, bikos dispela gutnius i stap oltaim oltaim i go aut nau. 

Na dispela tok i kam pinis long olgeta manmeri i stap long dispela graun. Bipo God i autim tok long ol pikinini man bilong Abraham, Aisak, na Jekop. Na nau, long Krais, em i autim tok long olgeta manmeri long dispela graun. God i laik kisim olgeta hap graun bilong em gen, na em i laik kisim olgeta manmeri long kingdom bilong em. “Taim i kamap pinis bilong God i skelim pasin bilong olgeta man long kot. Olsem na yupela i mas pret long em na litimapim nem bilong em. Yupela i mas lotu long God, em i bin wokim heven na graun na solwara na olgeta hul wara.” 

Gutnius bilong Krais i kamapim Sios, na i makim stat bilong pinis. Bihain long Pentikos yumi stap long las de. Yumi no wetim sampela nupela samting. Tru, yumi save lukim ol gutpela taim, na ol taim nogut. Tasol Krais i winim ol samting nogut long Golgata. Taim Jisas i kirap bek na gutnius i go aut, i olsem nupela graun i kirap pinis. 

Stat bilong pinis i kam pinis. Yumi mas pret long God na litimapin nem bilong em. 

Ol manmeri bilong God i stap long dispela graun bilong autim klia olsem klostu nau dispela pinis bai i kam, na kingdom bilong God i kam pinis na em bai i kam yet. Maski em bai planti yia moa o liklik taim yet, em i no bikpela samting bikos God yet i makim dispela taim, na em i makim dispela taim pinis. 

Dispela pinis i kamap klostu nau. I no samting bilong bel hevi. Planti lain bilong tude i no save amamas long autim tok olsem pinis bai i kamap klostu nau. Tasol, taim yumi tok olsem dispela pinis i kamap klostu nau, i no olsem yumi autim tok bilong dai. Nogat, yumi autim tok long pinis bilong dai. 

Yumi mas autim dispela gutnius olsem pinis i kamap klostu nau, bikos yumi i luksave olsem nupela graun i wok long kam. Pen bai i pinis. Sin bai i pinis. Tok bilong God i putim dispela samting ples klia. Yumi mas tenkyu long God! Pinis i kamap klostu nau! 

SAMPELA TINGTING 

Dispela tok “pinis i kamap klostu nau” bai i karim wanem kain kaikai long laip na wokabaut bilong yu yet?