Tulait Daily Devotional

Ol i No Brukim Skru Long Dispela Wel Animal

November 25, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Ol i No Brukim Skru Long Dispela Wel Animal
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 14:1-5 

Dispela ol man ol i no bin slip wantaim ol meri na kamap doti. Nogat. Ol i stap klin tru. Olgeta ples Pikinini Sipsip i laik i go long en, orait ol dispela man i save bihainim em i go. God i bin baim bek ol dispela lain namel long olgeta manmeri bilong graun, na ol i stap olsem namba wan lain God i kisim bek, bai ol i stap ol lain bilong em yet na bilong Pikinini Sipsip. 

—Kamapim Tok Hait 14:4 

Taim yumi ritim Kamapim Tok Hait 13 i luk olsem i no gat wanpela inap abrusim tingting na toktok bilong dispela wel animal. Olsem na em i gutpela long lukluk long dispela driman long ol lain bilong God long Maunten Saion. Yumi ritim dispela namba 144,000 gen long hap, olsem na yumi i ken klia olsem God tasol em i makim lain bilong em, na lukautim ol na kisim bek ol. 

Planti yia bipo long dispela taim, dispela profet Elaija i ting olsem king Ahab i bosim ol lain bilong God. Na em i tok, “Mi wanpela tasol mi stap.” Tasol God yet husat i makim na lukautim na kisim bek ol lain bilong em, i bekim tok olsem: “Tasol bai mi larim 7,000 manmeri i stap long Israel. Em ol dispela manmeri i bin bihainim mi tasol, na ol i no bin brukim skru long giaman god Bal na givim kis long ol piksa bilong en na lotu long em” (1 King 19:18). 

God yet i baim bek dispela lain namel long olgeta manmeri long graun – dispela lain em i dispela sios i stap tru long God. Ol i stap klin tru; ol i no mekim pasin pamuk wantaim ol narapela manmeri. Nogat. Ol i stap tru long God bilong ol, em i man tru bilong ol. Ol i bihainim olgeta lo bilong God, maski ol giaman profet i tok olsem ol lo i longlong lo stret. 

Ol i save bihainim Pikinini Sipsip olgeta taim. Ol i no bihainim em long laik bilong ol yet. Ol i no tok olsem Jisas em i poro bilong ol tasol. Nogat, ol i bihainim Krais, husat i givim ol lain bilong em wanpela diwai kros bilong ol yet mas karim. 

“Ol i no bin mekim tok giaman. Nogat. Ol i no gat asua long wanpela samting.” Ol i sinlain; sapos nogat, i min olsem ol i no nidim blut bilong Pikinini Sipsip. Tasol ol i no giaman lain. Ol i no harim tok bilong ol giaman profet; ol i stap strong long trupela bilip long Jisas. 

Dispela i soim klia tru olsem dispela snek, na dispela wel animal, na ol narapela samting tu, i no inap pasim laik bilong God, em dispela laik em i givim yumi long Krais Jisas, Bikpela bilong yumi. 

SAMPELA TINGTING 

Bilong wanem yu laik bihainim dispela Pikinini Sipsip?