Tulait Daily Devotional

Dispela Snek Olsem Bos

November 23, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela Snek Olsem Bos
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 13:1-10 

Ol manmeri i save olsem traipela snek i bin givim strong bilong em yet long dispela wel animal, olsem na ol i lotuim dispela snek. Na ol i lotuim wel animal tu, na ol i tok olsem, “Husat em i wankain olsem dispela wel animal? Husat inap long pait long em? 

Kamapim Tok Hait 13:4 

Taim God i bosim yumi, yumi bai i stap gut tru. Yumi lainim dispela samting long buk Rom 13. Kampim Tok Hait 13 i skulim yumi olsem, taim gavman bilong yumi i laik kisim ples bilong God, gavman bai i kamap olsem wanpela wel animal. 

Planti taim ol gavman long kain kain kantri i wok long bihainim dispela wel animal. Olsem na yumi ol Kristen lain i les long gavman i kisim bikpela pawa tumas. Yumi save olsem planti taim ol gavman i bihainim dispela wel animal na dispela bikpela snek i bosim dispela wel animal. 

Tasol tu, yumi save olsem gavman i mas bosim yumi, na mekim wok long lukautim ol lain bilong kantri, na long mekim ol lo bilong bosim yumi. Bikos sapos nogat, olgeta manmeri bai bihanim laik bilong ol yet na ol bai i hangre long kisim planti mani na kago stret, na dispela bikpela snek i bosim dispela ol samting tu. 

Olsem na, em i gutpela sapos yumi Kristen lain tu i wok long kisim gutpela save long wok bilong gavman bilong yumi long tude. 

Ol Kristen long Rom, long taim Jon i raitim dispela buk, Kamapim Tok Hait, ol i klia olsem king bilong Rom i olsem dispela wel animal. Ol i save olsem planti manmeri stret i wok long lotuim dispela wel animal tu. Sampela taim ol yet i bin askim dispela askim: “Husat i wankain olsem dispela wel animal? Husat inap long pait long em?” Long dispela taim ol lain i ting olsem Rom i no inap pundaun, na em bai i stap strong olgeta taim. 

Tasol bihain, Rom i pundaun. Tasol maski Rom i pundaun, dispela wel animal i stap strong yet na em i laik bosim dispela graun. Long planti yia ol Kristen lain i save long dispela wel animal. Martin Luther tu em i save long dispela wel animal. Na tude tu planti ol sios i lukim dispela wel animal taim ol i kisim ol hevi long han bilong birua bilong ol. 

Inap long taim kingdom bilong God em i kam olgeta long dispela graun, dispela wel animal bai i mekim wok insait long olgeta kantri long dispela graun, na ol bai i tok nogut long nem bilong God. Inap long wanpela taim, na narapela taim na hap taim – i min olsem inap long taim belhat bilong Satan i stap na dispela meri i kisim yet ol hevi long han bilong ol birua. 

SAMPELA TINGTING 

Yu yet yu lukim dispela “wel animal” i wok long bagarapim, na pait long, sios bilong God tude?