Tulait Daily Devotional

Dispela Meri i Kisim ol Hevi Long Han Bilong Birua Bilong Em

November 22, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Dispela Meri i Kisim ol Hevi Long Han Bilong Birua Bilong Em
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 12:13-17 

Dispela snek em i lukim olsem ol i tromoi em i go daun pinis long graun, na em i go ranim dispela meri i bin karim pikinini man. — Kamapim Tok Hait 12:13 

Buk Baibel i no tok olsem sios bilong God bai i stap isi tasol. Ol birua bai wok long bagarapim dispela meri yet, bihain long taim Pikinini Man i go antap long heven. Bihain long taim Pikinini Man i go antap long heven, ol lain bilong God i gat dispela nem “meri” yet, na ol memba bilong dispela bodi bilong Krais i gat dispela nem “ol pikinini bilong meri” o “ol dispela manmeri i save bihainim ol lo bilong God, na ol i save autim tok bilong Jisas na bihainim em” (lain 17). Ol tok i stap long Kamapim Tok Hait i go long dispela lain. Ol i lain bilong sios bilong Jisas Krais, ol trupela Israel. 

Na dispela tok i putim ples klia olsem ol manmeri bilong God, bihain long taim Jisas i go antap long Heven, ol bai i kisim hevi long han bilong birua bilong ol – sampela taim em bai bikpela hevi, na sampela taim ol liklik hevi tasol. 

Tasol dispela tok i bilong givim bel isi long yumi na bilong strongim yumi. Yumi ken amamas bikos dispela snek i gat sotpela taim tasol long mekim wok nogut bilong en. 

Planti lain, sapos ol i kisim tok olsem ol bai i stap laip inap wanpela yia moa tasol long dispela graun, ol i save hariap na raun na mekim kain kain samting long laik bilong ol yet. Na em i kain olsem long dispela snek. Em i save olsem em i gat sotpela taim tasol bilong i stap (lain 12). Ol i tromoi em i go daun pinis long graun. Em i save olsem em i no inap winim sia king long heven, olsem na em i strong moa yet na mekim wok nogut bilong em wantaim belhat tru. 

Tasol God bai i lukautim dispela meri. Em i givim tupela wing bilong tarangau long dispela meri “bai em inap flai i go long ples bilong en long graun i no gat man, na em i ken i stap longwe long dispela snek.” Em tru, long dispela ples bai em i bungim sampela hevi, na bai em i no gat planti kago samting long helpim em, tasol em i stap klostu long God bilong em, na em i stap orait long hevi bilong dispela snek. Na graun tu i helpim em (lain 16). 

Dispela meri bai i stap strong. Maski em i longpela taim stret. Dispela 3-pela yia i wanpela tok piksa na i makim taim we dispela meri bai wetim God. Na taim em i ting olsem em bai i no inap stap strong moa, wantu Krais bai i kam bek (mining bilong dispela tok “hap yia”). 

SAMPELA TINGTING 

Yu yet yu save long sampela hap long dispela graun we ol sios bilong God i save bungim planti bikpela hevi stret long han bilong birua bilong ol, bikos ol i laik lotuim God, a? Beten long God long lukautim na strongim tru ol dispela lain.