Tulait Daily Devotional

B.C. - A.D.

November 20, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
B.C. - A.D.
Show Notes

Ritim: Buk Song 2 

Na meri i karim pikinini man, em pikinini God i makim bilong holim stik ain na bosim strong olgeta lain manmeri. Meri i karim pikinini pinis, orait kwiktaim ol i kisim pikinini i go antap, na ol i bringim em i go long God na long sia king bilong em. —Kamapim Tok Hait 12:5 

Dispela teks i givim sotpela stori long laip na wok bilong Jisas: mama bilong em i karim em, na kwiktaim ol i kisim em i go antap long God na sia king bilong em. Em i kam long dispela graun long mekim wok na long stap olsem wokman bilong God, na em i go antap long bosim olgeta lain manmeri. Dispela teks i bungim tok bilong bilip bilong yumi. 

Dispela lain i putim ples klia husat i kisim sia king bilong heven. Bikpela snek i laik sindaun long dispela sia king. Tasol Pikinini Man i go kwiktaim long sia king. I min olsem em i winim dispela snek. Dispela em i gutnius stret. 

Yumi save brukim ol samting i bin kamap long bipo taim inap long nau long tupela hap. Ol yia i bin kamap bipo long taim Krais i kamap long dispela graun yumi save kolim “Before Christ” (long Tok Pisin em i “Bipo long Krais”) na yumi save sotim olsem – B.C. Na long ol yia i kamap bihain long taim Krais i kamap long dispela graun yumi save raitim olsem – A.D. 

Na wanem em i mining bilong dispela “A.D.”? Long Tok Latin dispela “A.D.” i makim Anno Domini, na i min “Long dispela yia bilong Bikpela.” Planti taim yumi ting olsem yumi stap bihain long taim Krais i stap laip. Planti lain i ting olsem Jisas Krais em i man bilong bipo taim. Tasol dispela em i no tru. Yumi stap laip aninit long Krais long tude! Yumi no stap bihain long taim em i stap; nogat, yumi stap namel long taim em i bosim dispela graun. 

Yumi i lain bilong sin, na ai bilong yumi i no op olgeta. Olsem na, planti taim yumi lus tingting olsem Jisas i stap laip na em i bosim dispela graun olgeta. Olsem na God i kirapim tingting bilong yumi: “Na meri i karim pikinini man ... orait kwiktaim ol i kisim pikinini i go antap, na ol i bringim em i go long God na long sia king bilong em.” 

Snek em i no win, na em bai i no inap win; klostu taim bilong em bai i pinis. Tasol taim bilong Bikpela olsem king bilong yumi i no inap pinis; Bikpela bai i bosim dispela graun olgeta bilong oltaim oltaim. 

SAMPELA TINGTING 

Jisas i stap laip na em i bosim dispela graun olgeta. Taim yu bilipim dispela, em bai helpim Kristen wokabout bilong yu yet olsem wanem?