Tulait Daily Devotional

Birua Bilong God

November 19, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Birua Bilong God
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 12:1-6 

...Orait dispela snek i sanap long pes bilong meri i laik karim pikinini, na em i wetim meri i karim pikinini pinis, bai em i ken kaikai dispela pikinini. — Kamapim Tok Hait 12:4 

Jon i lukim wanpela bikpela retpela snek, em i redi long pait. Em i birua tru bilong dispela Mesaia. Em i laik kisim sia king bilong dispela graun. Em i gat 7-pela het na 10-pela kom i kamap long het bilong em – i min olsem em i gat save tru na em i strong tru. 

Tel bilong dispela retpela snek i brumim tru bikpela lain sta bilong skai na tromoi ol i go long graun. Yu ting dispela ol sta i tok piksa long wanem samting? Ol ensel? Ol king? Ol i tok piksa long pawa bilong dispela snek tasol, o nogat? 

Dispela snek i laik bagarapim dispela meri. Em i laik bagarapim Pikinini Man bilong em bikos em i save olsem dispela Pikinini Man bai i sindaun long sia king long heven. God yet i makim dispela Pikinini Man bilong sindaun long sia king, tasol snek yet i laik sindaun long dispela sia king. 

Dispela piksa i kliaim olgeta samting i bin kamap long Olpela Testemen. God em i laikim tru Israel, na em i lukautim Israel gut tru bikos Israel bai i karim Pikinini Man. Na dispela bikpela snek i wok long bagarapim Israel bikos em bai i karim Pikinini Man. 

Dispela snek i bagarapim em long planti ol rot: King bilong Isip i wok long kilim ol pikinini man bilong Israel long wara Nail. Ol birua bilong Israel, olsem lain Filistia, i wok long bagarapim tru ol lain bilong God long ol bikpela pait, tasol ol i no inap. 

Na moa, klostu Israel i bagarapim ol yet long sin bilong ol. Em i wok long dispela bikpela snek, olsem Satan, long grisim Israel long bagarapim ol yet. No klostu Satan em i winim ol long dispela rot. God yet i tok olsem planti taim pasin bilong ol Israel i wankain olsem ol birua bilong ol tasol. 

Tasol God i laikim tru ol lain bilong em, maski ol i bikhet lain. Na em i save inapim ol promis bilong em: dispela pikinini meri bilong Saion bai karim dispela Pikinini Man. Olsem na, long apim nem bilong em yet, God i lukautim dispela meri. Olsem na dispela snek husat i pulap long belhat, em i no inap bagarapim dispela meri. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela snek i wok long bagarapim yu yet long ol sin bilong yu yet, o nogat? Bai yu kisim bel isi olsem wanem taim yu tingim pasin bilong God long laikim tru Israel, maski ol i bikhet lain stret?