Tulait Daily Devotional

Taim Bilong Karim Pikinini

November 18, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Taim Bilong Karim Pikinini
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 12:1-2 

Dispela meri i gat bel, na pen bilong karim pikinini em i kamap pinis long em. Em i laik karim pikinini, na em i pilim pen nogut tru, olsem na em i singaut strong. — Kamapim Tok Hait 12:2 

Dispela piksa long dispela teks i stori long wanem samting i bin kamap 2000 yia i go pinis i kam inap long dispela taim. Ol lain bilong God, Israel, i karim dispela pikinini Jisas, dispela Mesaia. Bipo long taim Krais i kamap long dispela graun, olgeta lain Israel i pilim nogut tru, na ol i singaut strong tru taim ol i wetim taim bilong karim dispela pikinini. 

Taim yumi tingting long as bilong Jisas, yumi mas tingim olsem em i lain bilong Israel. Em i samting bilong Israel bilong kisim glori, bilong stap pikinini bilong God, bilong stap insait long kontrak, bilong kisim lo, bilong lotu long tempel, na bilong kisim olgeta promis bilong God. Ol tumbuna bilong Jisas i kam long Israel (Rom 9:4-5). Tasol yumi save olsem Jisas i no man tasol na em i no wanpela bilong Israel tasol. Yumi save olsem em i Mesaia, “em i God, na em i stap het bilong olgeta samting. Na oltaim oltaim yumi mas litimapim nem bilong en” (Rom 9:5). 

I tru olgeta olsem dispela Mesaia em i kam long lain Israel, na em i pikinini man, na em i stap olsem hop bilong pikinini meri bilong Saion. Olsem na yumi ken tok: i olsem ol lain bilong God long Olpela Testamen i gat bel na ol i wetim taim bilong karim dispela pikinini Jisas Krais. 

God i gat dispela plen taim em i singautim Abraham long stap blesing bilong olgeta famili bilong dispela graun. Na em i gat dispela plen taim em i givim ol lo long Israel long han bilong Moses, bilong raunim ol. Olsem tasol God i stap tru long ol promis em i givim Devit, maski ol king na manmeri tu i wok long sakim tok bilong em, bilong wanem marimari bilong God i lukluk i go long taim dispela namba wan pikinini man bilong Devit husat bai i kam long dispela graun olsem wanpela bebi. 

Israel i stap long Olpela Testamen bilong kisim Jisas Krais i kam long dispela graun. Na dispela tok piksa long dispela teks i stori klia tru long wanem samting i bin kamap bipo taim, long Olpela Testamen. Em i stori bilong pen bilong karim pikinini, na em i krai i stap long wetim dispela taim bilong karim pikinini. 

SAMPELA TINGTING 

Taim yumi ritim Olpela Testamen, na dispela stori bilong Israel, yumi mas tingim husat? Bilong wanem?