Tulait Daily Devotional

Meri i Luk Naispela Tru

November 17, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Meri i Luk Naispela Tru
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 11:15-12:1 

“Wanpela meri i stap, na em i pasim san olsem klos bilong en. Na mun i stap aninit long lek bilong en, na 12-pela sta i stap olsem hat long het bilong en.” – Kamapim Tok Hait 12:1 

Jon i kisim wanpela nupela driman, na dispela driman em i olsem sampela ol tok piksa long wanem samting i bin kamap bipo long dispela graun. Na em i helpim ol lain bilong God i kisim save long wanem samting i bin kamap long bipo taim. 

Dispela meri em i tok piksa long ol lain bilong God i bin i stap long taim dispela graun i kamap i go inap long pinis bilong dispela graun. Na dispela meri i pulap long glori. Mun i stap aninit long lek bilong en, na san i olsem klos bilong en, na 12-pela sta i stap olsem hat long het bilong en. 

Planti lain long dispela graun i bin lotuim san, mun na ol sta. Tude, tu, planti lain i lotuim ol dispela samting. Tasol God, long dispela driman, i tok olsem san na mun na ol sta i olsem bilas long dispela meri em i laikim tru. 

Bipo ol save man i save pulim tok i go i kam long kisim save sapos san o graun i stap namel tru long olgeta samting. Tasol long hia God i tok, “Ol lain bilong mi i namba wan samting long dispela graun. Ol yet i stap namel long dispela graun.” 

Sampela man i bin i go long mun na lukim em. Sampela Kristen lain i bin ting olsem dispela em i samting nogut, long wanem, mun em i samting bilong God tasol. Tasol long hia i olsem God i tok olsem: “Meri bilong mi, lain bilong mi, i olsem namba wan samting bilong mi. Ol lain i laik bagarapim em, ol i mas lukaut! Mun em i olsem samting bilong stap aninit long lek bilong en tasol.” 

Olsem tasol ol lain bilong God i bikpela samting tru long ai bilong Papa bilong ol long heven husat i bosim olgeta samting long graun na long heven. God i tok olsem ol pikinini bilong em, ol i olsem “sol” bilong dispela graun, na sapos ol i lus, dispela graun bai bagarap olgeta; ol i “lait” tu, na sapos ol i lus, tudak tasol bai karapim dispela graun. Na moa, God i tok olsem klostu ol lain bilong em bai i save long olgeta samting i bin kamap long bipo taim. 

Dispela meri em i bikpela samting tru long ai bilong God bikos Pikinini tru bilong God, Jisas Krais, em i Bikpela bilong em. 

SAMPELA TINGTING 

Hau bai yu save olsem yu yet i bikpela samting long ai bilong God?