Tulait Daily Devotional

Pawa Bilong Prea

November 16, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Pawa Bilong Prea
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 8:1-5 

... na i no gat wanpela samting i mekim nois, na i no gat toktok i kamap long heven, i go inap hap aua samting. Na dispela smok i gat gutpela smel wantaim ol prea bilong ol manmeri bilong God, ol i lusim han bilong dispela ensel i sanap i stap long pes bilong God, na ol i go antap. — Kamapim Tok Hait 8:1,4 

I olsem yumi wetim bikpela samting tru taim Pikinini Sipsip i rausim namba 7 gris kandel i pasim buk. Dispela em i las gris kandel. Em i namba 7. Long Buk Baibel, namba 7 i gat bikpela mining bilong em; em i namba bilong pulap. Tasol taim em i rauisim namba 7 gris kandel i no gat wanpela bikpela samting i kamap – i no gat wanpela samting i mekim nois i go inap wanpela hap aua! 

I no gat toktok long heven. Ol lain i save singim pres long God olgeta taim, ol i pasim maus. Klaut i no pairap. Na long dispela taim, taim i no gat wanpela samting i mekim nois, orait ol prea bilong ol pikinini bilong God i wok long go antap long sia king bilong God. 

Long dispela yumi ken klia olsem God i save harim ol prea bilong yumi. Em i bilong strongim yumi. Taim bilong prea em i taim bilong kisim strong. Taim yumi autim ol hevi bilong yumi long God, yumi i ken bel isi. Namba wan samting prea i save mekim, em i olsem: Em i save mekim bel bilong yumi i stap isi. Tasol i no dispela samting tasol. 

Hau bai yumi klia olsem wanpela man i save harim ol prea bilong yumi? Baibel i tok olsem! – tasol long dispela teks em i kamap klia tru. Ol prea bilong yumi i go long yau bilong God yet! Heven i kamap olsem yau bikos olgeta pikinini bilong God i prea wantaim. “Na i no gat wanpela samting i mekim nois.” Yes, God i harim ol prea bilong olgeta pikinini bilong em – em tru, ol prea bilong yumi yet tu! – tasol, moa, ol prea bilong yumi gat wok insait long plen bilong God. God bai i bekim ol prea taim em i kam olsem Jas na kisim bek ol lain bilong em. God i mekim wok bikos em i harim ol prea bilong ol lain bilong em. 

Taim ol dispela prea i lusim graun na go antap long heven, i gat wanpela bekim i kam long heven i go long graun (lain 5): “Orait ol klaut i pairap na bikpela nois i kamap, na lait bilong klaut i sut i go nabaut, na graun i guria.Ol dispela samting i mak bilong wanpela samting: klostu God bai i kam bek. Dispela em i bekim tru! Yumi mas beten olsem kingdom bilong God i mas i kam na nem bilong God i mas i stap holi. Na heven bai i stap isi na harim dispela beten! 

SAMPELA TINGTING 

Dispela teks long Kamapim Tok Hait bai senisim ol beten bilong yu, olsem wanem?