Tulait Daily Devotional

Stap Laip Tru

November 15, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Stap Laip Tru
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 7:13-17 

Olsem na ol i save sanap long pes bilong sia king bilong God. Na long san na long nait ol i save stap long haus bilong en na mekim wok bilong en. Na God i save sindaun long dispela sia king, em yet bai i stap wantaim ol na lukautim ol. — Kamapim Tok Hait 7:15 

Nek bilong dispela hetman i autim stori long laip bilong ol lain bilong God. Em i stori long ol olsem ol i ol manmeri i bin wokabaut i go namel long ples drai. Na nau ol i kamap long dispela graun God i promis long givim ol. Bipo ol i no gat planti samting, tasol nau ol kisim olgeta samting. Ol i lus tingting long ol hevi ol i bin bungim bipo. Na long san na long nait ol i save stap long haus bilong God na mekim wok bilong en. 

Ol manmeri bilong God i kam long olgeta kantri, ples, na kain kain tok ples. Tasol Tok bilong God i go long lain Juda pastaim, na lait bilong Tok bilong God i kamap long Israel. Olsem na sios bilong tude i olsem dispela nupela Israel. 

Planti kain bilip olsem Buddhism na Hinduism i stori long wanpela naispela ples bai i kamap bihain. Ol i tok olsem taim yumi dai bai yumi i stap nating tasol. Bai yumi i no gat pen na wari, tasol bai yumi i stap nating oltaim oltaim. Tasol yumi, ol bilip lain tru, i save olsem yumi bai stap laip oltaim oltaim. Buk Baibel i no kliaim tok long olgeta samting bai i kamap bihain, tasol em i putim ples klia olsem taim yumi kamap long nupela graun, bai yumi stap laip tru. Yumi bai amamas tru na laip bilong yumi bai winim tru olgeta samting long dispela graun long tude. 

“Na long san na long nait ol i save stap long haus bilong en na mekim wok bilong en.” Tude, long dispela graun, yumi wok long mekim wok bilong God. Tasol long nupela graun, bai yumi mekim olsem olgeta taim na amamas wantaim. 

Nogut sampela nupela Kristen bai ting olsem ol bai kamap les long mekim olsem. Nogat. Taim yumi mekim olsem bai yumi amamas, na olgeta samting bai kamap naispela tru. Sapos yumi stap nating tasol na bihainim laik bilong yumi yet tasol, bai skin bilong yumi i kamap les olgeta. 

Tasol yumi wetim dispela taim we yumi bai wanbel na bung wantaim planti manmeri tru na ol ensel wantaim long ai bilong God bilong yumi, em i God bilong amamasim yumi na givim laip long yumi. 

SAMPELA TINGTING 

Taim yu tingting long dispela nupela laip i wetim yu, yu i gat laik long presim God, o nogat?