Tulait Daily Devotional

Yumi Kisim Mak na Yumi Kisim Salvesen

November 13, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Yumi Kisim Mak na Yumi Kisim Salvesen
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 7:1-8 

Em i tok olsem, “Yupela i no ken hariap long bagarapim graun na solwara na ol diwai. Mipela i laik putim mak bilong God bilong yumi long pes bilong ol wokman bilong en pastaim, na bihain yupela i ken bagarapim ol samting.” — Kamapim Tok Hait 7:3 

Strongpela tok i go aut: “Wet pastaim!” 

God i laik putim mak bilong em long ol wokman bilong en pastaim, na bihain ol i ken bagarapim ol samting long graun. 

Dispela mak i putim ples klia olsem ol dispela lain i lain tru bilong God. God i putim mak bilong em long ol lain bilong em; em i raitim nem bilong em long ol. 

Na long dispela teks, mak bilong God i go i kamap long 144,000 manmeri. God i tok, “Dispela em i bilong mi; no ken bagarapim dispela bikos em i bilong mi; em i mas stap orait bikos mi laikim em tru.” God i raitim nem bilong em long ol. Ol i kisim mak bilong God long nem bilong God Papa, Pikinini na Holi Spirit. Ol i narakain na ol i bilong God. Ol i stap long han bilong God, na i no gat wanpela samting – long wok bilong God olsem Jas tu – i ken bagarapim ol. 

Dispela tok bilong sori na bel isi i go long ol lain i ritim dispela buk Kamapim Tok Hait. Ol lain i harim tok long dispela buk ol i stap lain bilong sios bilong God– ol i kisim blesing bilong God bikos ol i harim na bihainim tok bilong God (KTH 1:3). Ensel bilong God i tok olsem ol i wokman bilong God. Ol lain i kisim mak bilong God i lain tru bilong God (Israel tru), na ol i save bihainim tru dispela Pikinini Sipsip bilong God. 

Dispela 144,000 i tok piksa bilong olgeta manmeri bilong God. God i save long olgeta dispela manmeri na long nem bilong ol tu. God i save tru long lain bilong em, na God i no inap larim ol i kisim bagarap long taim bilong ol bikpela hevi. 

Yumi no inap sanap long strong bilong yumi yet. Salvesen bilong yumi i no samting bilong yumi yet. Tasol God i makim yumi, em i singautim yumi, em i adoptim yumi olsem pikinini bilong em yet, na han bilong em bai karim yumi i go. Aleluya! 

SAMPELA TINGTING 

Yu yet i bin pilim dispela “han bilong God” i karim yu long taim bilong hevi, o nogat?