Tulait Daily Devotional

Hamas Taim?

November 11, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Hamas Taim?
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 6:1-8 

Ol dispela tewel i singaut strong olsem, “Bikpela King bilong olgeta samting, yu save mekim gutpela na stretpela pasin oltaim. Yu stap holi, na pasin bilong yu em i tru olgeta. Hamas taim bai mipela i wet, na bai yu mekim kot long ol manmeri i stap long graun, na yu bekim blut bilong mipela long ol? — Kamapim Tok Hait 6:10 

Dispela driman i stori long wanem samting i stap aninit long alta. Ol tewel bilong ol lain i dai pinis i stap long alta, na ol i dai bikos ol i autim tok bilong God. I olsem ol yet i kamap ofa bilong God. 

Ol i dai bikos “ol dispela manmeri i bin holim strong tok bilong God, na ol i autim dispela tok na ol birua i kilim ol i dai.” Yumi save long sampela nem bilong ol, bikos yumi ken ritim nem bilong ol long sampela histori buk. Tasol God yet i save long olgeta nem bilong ol – na blut bilong ol tu – olgeta bilong ol, maski ol narapela i no save long ol. Na dispela olgeta manmeri i save olsem em i mobeta long aninit long God na no ken wari long ol samting long dispela graun. Sampela narapela i lusim olgeta samting bilong ol bikos ol i les long bihainim tingting bilong man na ol i les long sakim tok bilong God. 

Bikpela krai bilong ol dispela lain i no samting long pen long bodi bilong ol o long hevi bilong ol. Nogat, bikpela krai tru bilong ol i kamap long dispela tok: “Bikpela King bilong olgeta samting, yu save mekim gutpela na stretpela pasin oltaim. Yu stap holi, na pasin bilong yu em i tru olgeta. Hamas taim bai mipela i wet, na bai yu mekim kot long ol manmeri i stap long graun, na yu bekim blut bilong mipela long ol?” 

Olgeta samting insait long dispela krai i wok long krai long dispela God bilong inapim ol promis bilong em. God em i Bikpela King bilong olgeta samting, olsem na em inap long mekim olgeta samting – olsem na, bilong wanem em i no mekim kot nau? God em i holi na stretpela na les olgeta long sin, na em i save bihainim ol promis bilong em yet – olsem na yumi gat gutpela helpim tru long taim yumi i stap laip na long taim bilong i dai. 

Taim yumi bilip tru long Jisas olsem Bikpela bilong yumi, na yumi stap aninit long em, em i hat tru taim i luk olsem Bikpela i no i stap. Planti lain i tok olsem Bikpela i no i stap. Ol i kilim ol lain i stap tru long God, ol i bagarapim ol na i luk olsem i no gat wanpela bilong mekim save long ol. Sin na Satan i wok long bosim planti lain yet. I luk olsem dispela samting nogut i no inap pinis, maski Jisas i kisim glori bilong em longpela taim i go pinis. 

Hamas taim, Bikpela? Hamas taim bai glori bilong yu i stap yet long ples hait? Hamas taim bai blut bilong ol wokboi bilong yu i kapsait yet na ol i dai? Harim ol krai bilong ol tewel i stap long alta. Opim ol dua bilong Heven. Kam long helpim mipela. Larim ol pikinini bilong yu husat skin bilong ol i les tru, i lukim glori bilong Bikpela bilong ol, na amamas tru. 

SAMPELA TINGTING 

Yu save tok wanem long Bikpela taim yu wetim em i stap?