Tulait Daily Devotional

4-pela Hos

November 10, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
4-pela Hos
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 6:1-8 

... Ol i givim strong long tupela long tilim olgeta manmeri long 4-pela lain na long kilim i dai wanpela bilong ol dispela lain. Tupela bai i kilim ol manmeri i dai long bainat, na tupela bai i mekim taim bilong bikpela hangre i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i mekim ol bikpela sik i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i salim ol wel abus bilong graun i go kilim ol i dai. 

Kamapim Tok Hait 6:8 Pikinini Sipsip bilong God i rausim olgeta gris kandel i pasim dispela buk. Dispela i min olsem, nau 

Jisas i wok long inapim plen bilong God long dispela graun. 

Taim em i rausim namba wan i go foa long dispela ol gris kandel i pasim buk, sampela hos i lus. Dispela ol hos i wok long bagarapim dispela graun long bikpela bel hat stret. Sampela lain i tok olsem, dispela man long namba wan hos em i piksa bilong Krais o long gutnius, bikos em i waitpela na em i luk wankain olsem dispela man long wanpela hos long Kamapim Tok Hait 19:11. Tasol taim yumi ritim stori long dispela 4-pela man i sindaun long ol hos, yumi ken tingim ol karis na man i sindaun long hos Sekaraia i lukim long Sekaraia 6. Long dispela driman bilong Sekaraia ol dispela man i olsem soldia bilong God taim em i laik mekim wok olsem jas long dispela graun. Sapos dispela ol 4-pela hos i kain olsem ol hos na karis long Sekaraia, i min olsem dispela waitpela hos long Kamapim Tok Hait 6 em i no piksa bilong gutnius. Taim Kamapim Tok Hait i tok long wanpela waitpela hos dispela kala i no gat bikpela mining bilong em - em i kala bilong em tasol. 

Dispela ol hos i raun nabaut long graun na i belhat tru i olsem ol bikpela pait na taim bilong hangre na taim planti bagarap i save kamap long dispela graun. Planti ol man na meri i save guria long dispela, taim ol i harim ol dispela hos i ran nabaut, na sampela i bin pilim stret dispela bikpela belhat bilong ol dispela wel hos. 

Yumi i no inap pasim na banisim ol bikpela pait. Taim bilong hangre i bin kamap planti taim long dispela graun, na em bai i kamap yet. Ol dispela man i sindaun long dispela 4-pela hos na mekim planti samting nogut long dispela graun, ol i bagarapim planti lain na ol i dai. 

Tasol long hia, long Kamapim Tok Hait, yumi lukim narapela samting: Krais yet i bosim olgeta dispela samting i wok long kamap. I no min olsem em i as bilong olgeta samting nogut long dispela graun, na i no min olsem yumi ken pait na mekim nogut long ol narapela. Tasol em i samting bilong strongim yumi. Long taim bilong pen na hevi na pret, yumi ken klia tru olsem dispela Pikinini Sipsip i stap, na moa yet, em i bosim olgeta samting. Em yet i rausim olgeta gris kandel na opim buk. 

Yumi mas bilip olsem Jisas i gat pawa na strong bilong bosim olgeta belhat na pawa bilong olgeta samting nogut. 

SAMPELA TINGTING 

Taim yu lukim ol samting nogut i wok long kamap long kantri bilong yu, yu yet i bilip olsem Krais i bosim olgeta samting long dispela graun?