Tulait Daily Devotional

Pasin Bilong Lotu

November 09, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Pasin Bilong Lotu
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 5:11-14 

Na mi harim toktok bilong olgeta kain samting God i bin wokim, em ol samting i stap long heven na i stap long graun na i stap aninit long graun na i stap long solwara. Yes, olgeta samting i stap long olgeta hap, mi harim ol i tok olsem,“Dispela Man i save sindaun long sia king bilong en, na Pikinini Sipsip tu, tupela i ken kisim olgeta tenkyu na biknem na amamas na strong, inap oltaim oltaim. —Kamapim Tok Hait 5:13 

Dispela tok Lotuim God, i min olsem yumi mas givim em olgeta samting em inap tru long kisim. 

Dispela pasin bilong lotu i save mekim olgeta samting God yet i wokim i bung na wanbel. Bel bilong olgeta manmeri i lotu wantaim bai amamas na bel gut, na ol bai i raunim sia king bilong God. Laip em i samting bilong lotuim God na yumi mas presim em taim yumi i stap laip. 

Taim yumi bihainim ol stretpela pasin bilong lotu, bai yumi stap fri olgeta. 

Bai yumi go insait long wanpela tok piksa, long kliaim dispela tok bilong kamap fri long lotu: Sapos yu go insait long wanpela stedium na yu lukim wanpela bikpela gem stret long futbol o rugbi. Tasol long dispela taim yu no lukluk long dispela gem ol i pilai i stap. Nogat, yu lukluk long ol manmeri i stap long dispela stadium. Maski ol i no poro bilong narapela narapela, na maski ol i no save long ol narapela narapela, long dispela stedium ol bai i bungim bel na bungim maus na saportim tim bilong ol yet! Ol i no tingting long wari bilong ol yet long dispela taim; nogat – ol i tingim dispela gem tasol. Na liklik taim ol i stap fri long ol narapela samting long dispela graun. 

Na em i wankain long yumi long taim yumi lotu. Olgeta samting long dispela graun i mas presim God. Na olgeta samting bai i stap fri taim bel bilong ol i bung na ol i raunim sia king bilong God na lotu long Em. 

Long tude, yumi inap lukim sampela samting long dispela fridem na pasin bilong bung wantaim long lotu. Taim yumi presim God long prea bilong yumi, bai yumi stap fri. Taim yumi prea i stap na wok long litimapim nem bilong God, bai yumi lus tingting liklik long ol wari long mani, haus, sik, hevi na sin. 

Long dispela taim bai yumi no gat nid long askim God long sampela samting; nogat, yumi givim pres long God tasol – na yumi bai klia olsem God i wokim yumi long lotuim em. Na yumi bai klia olsem God na Pikinini Sipsip inap tru long kisim olgeta pres. Na bel bilong yumi olgeta bai bung wantaim. 

SAMPELA TINGTING 

Yusim Kamapim Tok Hait siapta 5, lain 12, long lotuim God na tingim dispela bikpela lain i raunim sia king bilong God. Wanbel wantaim ol na lotuim God!