Tulait Daily Devotional

Pikinini Sipsip Em Inap Tru

November 08, 2022 Ryan
Tulait Daily Devotional
Pikinini Sipsip Em Inap Tru
Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 5:6-10 

Na mi lukim wanpela Pikinini Sipsip i sanap i stap. Em i luk olsem ol i bin kilim em i dai... 

—Kamapim Tok Hait 5:6 

Jon i tanim na i lukluk long dispela Man inap tru long opim dispela buk i pas. Hetman i bin tok olsem em i wanpela Laion i bin kamap long lain Juda, tasol taim Jon i lukluk, i luk olsem wanpela Pikinini Sipsip. 

Em i gutnius tru bilong God: taim ol Israel i wok long painim wanpela strongpela laion bilong kam na bagarapim ol birua bilong em, God i salim wanpela Pikinini Sipsip bilong rausim sin! Taim lain Israel i laik lukim wanpela i kam na kilim i dai ol birua bilong em, orait dispela laion i kamap olsem Pikinini Sipsip, na ol i kilim em yet i dia. 

Dispela gutnius i narakain samting stret, na em i hat tru long kisim, olsem na planti ol i les long kisim. Na long dispela as ol lain Israel i givim baksait long King bilong ol, na planti lain bilong tude i les long kisim dispela Saviour tu. Taim yumi lukim dispela Pikinini Sipsip, i luk olsem ol i bin kilim em i dai, i olsem yumi lukim belhat bilong God, na i no gat wanpela i ken hait long em. Sin i doti tru na yumi nidim blut bilong Jisas Krais long kisim bek yumi. 

Taim Jon i lukim dispela Man inap long opim dispela buk, em i lukim marimari bilong God; em i lukim Jisas! Dispela Laion husat i kamap olsem Pikinini Sipsip, em i wok long inapim plen bilong God long dispela graun. 

Dispela Pikinini Sipsip i sanap i stap namel long sia king na dispela 4-pela samting i stap laip. I min olsem pawa bilong em i bikpela tru na i no gat pinis bilong em. Tasol em i gat bikpela laikim tru wantaim. Dispela Laion em i wanpela Pikinini Sipsip. Na em i bosim olgeta samting long dispela graun. 

Pawa na laikim tru bilong Jisas i winim pinis – na em bai i winim yet – olgeta pait bilong God. 

Dispela tok i kam long sia king bilong God i olsem Jisas em i Man bilong Kisim Bek yumi! Em i kisim bek yumi ol lain bilong mekim sin, na moa, em i stiaim olgeta samting long dispela graun i kamap long mak bilong em, long dispela laip bilong oltaim oltaim. Em tasol inap kisim na opim dispela buk. 

Olsem na, olgeta lain i kisim salvesen pinis long blut bilong em i ken mekim dispela tok, “Pikinini Sipsip em Inap!” 

SAMPELA TINGTING 

Yu ting olsem sampela lain tude bai i les long dispela tok “Pikinini Sipsip bilong God,” o nogat? Bilong wanem?